Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY-ZDROJU NA TEMAT ZMIAN W ZASADACH KLASYFIKACJI ORAZ KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

Od 25 maja  istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla tegorocznych maturzystów z przedmiotów maturalnych. Zainteresowani konsultacjami na terenie szkoły absolwenci powinni zadeklarować swój udział w spotkaniach z nauczycielami przedmiotów maturalnych – poprzez pisemną informację przesłaną do nauczycieli przedmiotu nie później niż do 25 maja 2020 r.

Od 25 maja istnieje możliwość konsultacji dla uczniów przystępujących w sesji letniej do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zainteresowani konsultacjami na terenie szkoły uczniowie powinni zadeklarować swój udział w spotkaniach z nauczycielami przedmiotów zawodowych – poprzez pisemną informację przesłaną do nauczycieli przedmiotu nie później niż do 25 maja 2020 r.

Od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji dla uczniów klas I – II LO oraz I – III Technikum. Zainteresowani konsultacjami na terenie szkoły uczniowie powinni zadeklarować swój udział w spotkaniach – poprzez pisemną informację przesłaną do wychowawcy  nie później niż do 28 maja 2020 r.

Dyrektor na podstawie w/w deklaracji ustali harmonogram spotkań.

 Uczniowie biorący udział w konsultacjach muszą mieć zgodę rodziców na udział w nich.

(do pobrania tutaj)

KLASYFIKACJA KLAS I – II  LO  ORAZ I – III TECHNIKUM

 1. W związku z funkcjonowaniem szkoły w nauczaniu zdalnym i zmianą terminów egzaminów maturalnych modyfikacji ulegają terminy kalendarza wewnętrznego szkoły.
 • Do 05 czerwca 2020 r. nauczyciele poinformują uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach rocznych z przedmiotów poprzez wpis w rubryce: „przewidywana ocena roczna”.

O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel poinformuje ucznia i rodzica przez wysłanie wiadomości o tejże ocenie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 • Do 05 czerwca 2020 r. wychowawcy poinformują uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania poprzez wpis w rubryce: „przewidywana ocena roczna”
 • Proponowana ocena może ulec zmianie w terminie do 19 czerwca 2020 r.
 • Termin ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej – 19 czerwca 2020 r.
 • Termin składania wniosków o egzamin klasyfikacyjny – 22 czerwca do godz. 12.00.
 • Termin egzaminu klasyfikacyjnego – 24 -25 czerwca 2020 r.
 1. Uczniowie, którzy uzyskają niedostateczną ocenę klasyfikacyjną składają wnioski celem wyznaczenia egzaminu poprawkowego .
 • Termin składania wniosków o egzamin poprawkowy – 22 czerwca 2020 r. ( proszę wychowawców o dopilnowanie terminu )
 1. Pisemną prośbę o w/w egzaminy  pełnoletni uczeń lub rodzic składa osobiście w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@krynica.szkola.pl  do 22 czerwca  2020 r. do godziny 12.00
 2. Dyrektor organizuje w/w egzaminy na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi MEN i GIS .
Skip to content
   18 471 54 43