Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Erasmus+

ERASMUS +

W latach 2016-2019 w szkole zostały zrealizowane 3 projekty w ramach akcji partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu ERASMUS+.
Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.

Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół z przynajmniej dwóch różnych krajów programu.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat.
(www.erasmusplus.org.pl)

„NO FRONTIERS IN EDUCATION! – DEMOCRACY AND SOCIAL INNOVATION”
01.09.2015 -31.08.2017
Szkoły partnerskie:
– Liceul Teoretic Solomon Halita, Singeorz-Bai, Rumunia
– Narvik videregående skole, Narvik, Norwegia
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1im. Jana Długosza, Nowy Sącz

Głównym celem projektu było rozwijanie podstawowych umiejętności przy użyciu innowacyjnych metod, promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości oraz promowanie uczestnictwa i aktywności obywatelskiej młodych ludzi.
Szkoły partnerskie z trzech różnych krajów zaangażowanych w ten projekt mają zróżnicowane podłoże historyczne i przeszły różne ewolucje w uzyskaniu statusu demokratycznego społeczeństwa. Z jednej strony, Rumunia i Polska są przedstawicielami postkomunistycznych społeczeństw, w których stara mentalność jest nadal żywa, a z drugiej strony, Norwegia ma jedną z najstarszych tradycji w budowaniu demokracji. W tym projekcie wskazano na różnice między starą i nową demokracją oraz uświadomiono wszystkim że każdy obywatel jest odpowiedzialny za społeczeństwo w którym mieszka i powinien współuczestniczyć w czynieniu go lepszym.
Projekt wyszedł również naprzeciw potrzebom grup docelowych reprezentowanych przez uczniów i nauczycieli szkół, rozwijał ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, uczył nabywania umiejętności praktycznych zgodnie z wymaganiami rzeczywistego rynku pracy.
W ramach projektu zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli możliwość odwiedzić Rumunię i Norwegię. Rezultatami pracy intelektualnej były m.in. książka „Democratical education –from theory to practice” i broszura podsumowujące działania zrealizowane w projekcie (dostępne w Bibliotece szkolnej).

„THINK DIFFERENT, DO TOGETHER” 01.09.2016-31.08.2018
Szkoły partnerskie:
– Lycée Jean-Baptiste Delambre, Amiens, Francja
– Istituto Omnicomprensivo, San Marcello Pistoiese, Włochy
– Gymnasio Plomariou, Plomari, Lesvos, Grecja

Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom wartości wspólnego życia w Europie i budowaniu Europy. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności społeczne, obywatelskie i międzykulturowe. Projekt pozwolił uczestnikom walczyć z dyskryminacją i poznać lepiej zarówno projekt europejski jak i jego wartości.
Podstawowym założeniem projektu było badanie sytuacji w jednym określonym temacie i zrozumienie stosunku do problemu w swoim kraju, następnie uczniowie realizowali mini-projekt, a ostatecznie stawali w obliczu różnorodności europejskiej podczas międzynarodowych spotkań, w trakcie których mieli możliwość konfrontacji podejścia do poszczególnych problemów w innych krajach.
Temat projektu nawiązywał bezpośrednio do europejskiego motto: „Zjednoczeni w różnorodności”.
Działania w projekcie obejmowały tematy: „Zrównoważony rozwój”, „Miejsce kobiety w społeczeństwie”, „ Debaty wokół bioetyki”, „Solidarność”

Końcowym założeniem projektu była poprawa relacji między krajami, poznanie, zrozumienie i wzajemna akceptacja. Uczniowie poznawali różnorodność Europejską w trakcie spotkań z młodzieżą z krajów partnerskich. Spotkania te koncentrowały się na różnorodności historycznej, kulturowej, geograficznej i religijnej. Język angielski był używany jako główny język do pracy i komunikowania się. Technologia informacyjna (ICT) była wykorzystywana do przeprowadzania badań i publikacji, a także do komunikacji między zespołami.

W ramach wizyt partnerskich uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili Włochy, Grecję oraz Francję.
Filmiki, które powstały w czasie międzynarodowych spotkań są dostępne na kanale Think Different Do Together na YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UC1jAzTZmZhg0n95_Y7nK30Q?fbclid=IwAR0ardYn7J19aLEJ9_TNhdnDHiHPyG4FuJdvOuQQX5M1IsRFQ1FStH40L8c)

„MORE CULTURES – ONE EUROPEAN IDENTITY” 01.09.2017-31.08.2019
Szkoły partnerskie:
– Ayvacik Atatürk Ortaokulu, Ayvacik, Turcja
– Colegiul Economic Ion Ghica, Targoviste, Rumunia
– Istituto d’Istruzione Superiore Majorana, Avola, Sycylia, Włochy
– Šiaulių profesinio rengimo centras, Siauliai (Szawle), Litwa
– 5o Geniko Lykeio Petroupolis, Petroupoli, Grecja

Projekt miał na celu promowanie uczenia się w ramach współpracy, myślenia krytycznego, rozwijania umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych w celu zachowania i docenienia lokalnych i narodowych tradycji i zwyczajów na rzecz lepszej przyszłości i współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi oraz porównaniu różnych religii w celu zrozumienia i zachowania tożsamości kulturowej jako elementu definiującego potrzebę każdego europejskiego obywatela.
Ponowne odkrycie i popularyzowanie tradycji każdego kraju partnerskiego umożliwiło uczniom poszerzenie ich horyzontu kulturowego i społecznego, ponowne odkrycie tradycyjnych wartości swojego narodu jako zintegrowanej części przestrzeni europejskiej, a także tradycji i zwyczajów innych narodów europejskich, z odmienną historią i stylem życia. W ten sposób uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, nawiązywać kontakty z uczniami z innych krajów europejskich, dzielić się swoimi doświadczeniami kulturalnymi, społecznymi, edukacyjnymi i mentalnymi, poznali znaczenie dziedzictwa kulturowego każdego kraju uczestniczącego w tym projekcie i nauczyli się, jak zgłębiać turystykę z myślą o zrównoważonym rozwoju i społecznej integracji europejskiej, promowali tradycyjne wartości narodowe we współczesnym kontekście europejskim i nabywali niezbędne umiejętności, aby stać się dobrymi obywatelami Unii Europejskiej. Działania projektowe promowały walkę z dyskryminacją, segregacją, rasizmem, nękaniem i przemocą.
Celem projektu było również podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczenie się i wprowadzanie nowych metod pedagogicznych i metodycznych. Nauczyciele rozwijali swoje kompetencje pedagogiczne poprzez porównanie systemu, praktyk, polityk i systemów edukacyjnych z systemami w krajach partnerskich. Projekt miał również na celu promowanie uczenia w oparciu o metody i aktywne techniki; rozwijanie umiejętności językowych i kompetencji; Nauczyciele zdobywali kompetencje w zakresie planowania i zarządzania projektami;
Podczas spotkań projektowych nauczyciele towarzyszyli uczniom , dbając o ich bezpieczeństwo, co pozwoliło uczniom przezwyciężyć nieśmiałość i uczestniczyć z rówieśnikami w projekcie. Uczniowie uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach w Grecji, we Włoszech i na Litwie, a nauczyciele dodatkowo w Rumunii i Turcji. Rezultaty działań projektowych można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.mc1ei.cba.pl.

Skip to content
   18 471 54 43