Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Harmonogram elektronicznej rekrutacji do ZSP

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – informacje

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową

(w szkole, do której uczęszczasz otrzymasz login i hasło do swojego osobistego konta).

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. – kandydat loguje się do systemu na stronie internetowej: malopolska.edu.com.pl

(sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu)

Kandydat dokonuje wyboru szkoły (przez szkołę należy rozumieć nie np. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące lub Technikum). Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Na pierwszym miejscu kandydat wpisuję tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez kandydata liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdzie on miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. 

Im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta, na której mu najbardziej zależy. Szkoła pierwszego wyboru będzie się „opiekować” kandydatem w procesie rekrutacji i to do niej będzie musiał zanosić on wszelkie dokumenty.

Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym). Dostarcz wniosek do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany prze Ciebie jako pierwszy.

(jeśli chciałbyś dostać się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy, powinieneś jako pierwszy oddział wybrać klasę I LO ( jeżeli chciałbyś uczyć się w liceum) lub klasę I wybranego Technikum (jeżeli chciałbyś uczyć się w technikum). Wtedy wybrana klasa będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru. Szanse na dostanie się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zwiększysz, wybierając większą liczbę oddziałów naszej szkoły)

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
w roku szkolnym 2021/2022
:

17.05.2021 – 21.06. 2021 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami ( do wniosku kandydat dołącza wymagane dokumenty potwierdzające sieroctwo, samotne wychowywanie, wielodzietność, problemy zdrowotne, orzeczenie lub opinie poradni)

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

25.06.2021 – 14.07. 2021uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

Dokumenty dostarczyć można do Sekretariatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

22.07.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach wywieszonych na tablicy ogłoszeń na parterze w ZSP.

23.07. 2021 r. – 30.07.2021 r.Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju należy dostarczyć:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)


– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)


– oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

– w przypadku kandydata do technikum – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dodatkowo kandydat składa:

– dwie fotografie ( opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia)

– kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)

– podanie do szkoły ( do pobrania tutaj)

– karta informacyjna ( wydana przez szkołę podstawową)

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły (telefonicznie: 18 4715443 lub e-mailem: sekretariat@krynica.szkola.pl) w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

02.08.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach wywieszonych na tablicy ogłoszeń na parterze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju.

 

Uwagi:

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

– wielodzietności rodziny kandydata – OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

– niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

– objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

– samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata.

Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły godzinach 9.00 – 15.00.

Życzymy powodzenia w procesie rekrutacji.!!!

 

 

Skip to content
   18 471 54 43