Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Harmonogram elektronicznej rekrutacji do ZSP

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – informacje

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową

(w szkole, do której uczęszczasz otrzymasz login i hasło do swojego osobistego konta).

Kandydat dokonuje wyboru maksymalnie trzech  szkół (przez szkołę należy rozumieć nie np. Zespół Szkół Ponadpodstawowych,  ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące lub Technikum). W obrębie tych szkół wskazuje  trzy wybrane profile. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Na pierwszym miejscu kandydat wpisuję tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez kandydata liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdzie on miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie.Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta, na której mu najbardziej zależy. Szkoła pierwszego wyboru będzie się „opiekować” kandydatem w procesie rekrutacji i to do niej będzie musiał zanosić on wszelkie dokumenty.

Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym). Dostarcz wniosek do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany prze Ciebie jako pierwszy.

(jeśli chciałbyś dostać się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy, powinieneś jako pierwszy oddział wybrać klasę I LO ( jeżeli chciałbyś uczyć się w liceum) lub klasę I wybranego Technikum (jeżeli chciałbyś uczyć się w technikum). Wtedy wybrana klasa będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru. Szanse na dostanie się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zwiększysz, wybierając większą liczbę oddziałów naszej szkoły)

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami ( do wniosku kandydat dołącza wymagane dokumenty potwierdzające sieroctwo, samotne wychowywanie, wielodzietność, problemy zdrowotne, orzeczenie lub opinie poradni)

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00 lub przesyłać na adres email szkoły: sekretariat@krynica.szkola.pl

Do 10 lipca 2020 r.:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00 lub przesyłać na adres email szkoły: sekretariat@krynica.szkola.pl

Od 31 lipca do 4 sierpnia  br.:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00 lub przesyłać na adres email szkoły: sekretariat@krynica.szkola.pl

12 sierpnia br.:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Lista kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na parterze w ZSP.

 Od 13 sierpnia do 18 sierpnia :

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  w Krynicy – Zdroju  należy dostarczyć:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)


– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu ( w przypadku uczniów Technikum)

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia  2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie  składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń została przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenie lub orzeczenie będzie równoznaczne z rezygnacją z  kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.


– oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Dodatkowo kandydat składa:

–  dwie  fotografie ( opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia)

– kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)

– podanie do szkoły ( do pobrania tutaj)

– karta informacyjna ( wydana przez szkołę  podstawową)

19 sierpnia 2020 r.:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na parterze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  w Krynicy – Zdroju.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

Uwagi

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

– wielodzietności rodziny kandydata – OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

– niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

– objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

– samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata.

Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły godzinach 9.00 – 14.00.

 

 

Życzymy powodzenia w procesie rekrutacji.!!!

 

 

Skip to content
   18 471 54 43