Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Regulamin rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

na rok szkolny 2020/21 dla uczniów klas szkół podstawowych

§1

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) rozdział 6

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych:

  • szkół podstawowych dla dorosłych,

  • klas I szkół ponadpodstawowych,

  • klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

  • oraz na semestr pierwszy klas I branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

a. potrzeb środowiska;

b. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

c. kontaktów z Biurem Pracy;

d. decyzji organu prowadzącego.

§3

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.

2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.

3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§4

1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum, przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

2. ZSP w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.

§5

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystej szkole podstawowej w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie profile naszej szkoły( kolejność wybranych profili w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych)

§6

1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.

2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

§7

1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.

2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:

– kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§8

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów

2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

edukacyjnych według skali:)

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt .

przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

klasa humanistyczna

j. polski, matematyka, j. angielski, historia

klasa medyczno-ratownicza

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

klasa psychologiczna

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

TECHNIKUM:

technik żywienia i usług gastronomicznych:

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

technik hotelarstwa:

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

technik informatyk

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

technik budownictwa:

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

technik ekonomista

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :

o języka polskiego – mnoży się przez 0,35

o matematyki – mnoży się przez 0,35

o języka obcego nowożytnego –mnoży się przez 0,3

5. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

c). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

d).   z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatuprzyznaje się 3 punkty.

§9

Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

§10

W roku szkolnym 2020/21 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do:

1.Liceum Ogólnokształcącego:

a/ klasa humanistyczna

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski,

b/ klasa medyczno – ratownicza

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

c/ klasa psychologiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, j .polski, j. angielski

2.Technikum:

a/ technik żywienia i usług gastronomicznych

przedmiot rozszerzony: geografia

b/ technik hotelarstwa

przedmiot rozszerzony: j. angielski

c/ technik informatyk

przedmiot rozszerzony: matematyka

d/ technik budownictwa

przedmiot rozszerzony: matematyka

e/ technik ekonomista

przedmiot rozszerzony: matematyka

§11

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

1.W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

2.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 8.

4.Dwie fotografie legitymacyjne.

5.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w celach związanych z organizacją i

funkcjonowaniem szkoły.

§12

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

1.Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. 13 lipca 2020 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Od 13 lipca 2020 r. od godz. 12.00 do 14 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.

5. Do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b)zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

6. 21 lipca 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

§13

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Skip to content
   18 471 54 43