Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Historia Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Krynicy-Zdroju

1 września 1925 roku otwarto w Krynicy 3-klasową Dokształcającą Szkolę Zawodową. Kierownikiem placówki, która funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej – był Pan Franciszek Boroń. Szkoła nie posiadała własnego budynku, uczono się w budynku Szkoły Powszechnej.
W roku 1935/36 założono bibliotekę i świetlicę, a od 1937 r. szkoła przyjęła nazwę Publicznej Koedukacyjnej Szkoły Dokształcającej w Krynicy. Uczono przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, tj. materiałoznawstwa, elektrotechniki, kreślenia geometrycznego, technologii metali i maszynoznawstwa. Dziewczęta uczyły się gotowania, fryzjerstwa. Chłopcy – ślusarstwa, stolarstwa i szewstwa.
W czasie wojny, decyzją władz okupacyjnych młodzież dojeżdżała do Nowego Sącza.
W 1943 r. Urząd Szkolny w Nowym Sączu za zgodą Niemców wznowił działalność szkoły. Szkoła Zawodowa wielokrotnie zmieniała nazwę i kształcenie. Od 1948 otrzymała nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, Zasadniczej Szkoły Metalowo-Drzewnej. Działała też jako Krynicka Szkoła Rzemiosł Artystycznych.
W 1948 roku dyrektorem został Pan Gabriel Ogorzały – siedzibą szkoły staje się budynek obecnie przy ulicy Piłsudskiego 38 (dawny Pensjonat „Hel”). Powstaje internat, uruchomione zostają warsztaty szkolne. Poszerzono specjalności zawodowe, m.in. rzeźbiarz-snycerz, stolarz galanterii drzewnej, kowal robót artystycznych, ślusarz. Organizowano kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
W 1952 roku wyodrębniona zostaje Szkoła Gastronomiczna i Technikum Gastronomiczne (jako jedyne w kraju).
W 1959 roku szkoła zapoczątkowała nowy etap rozwoju, zmieniając nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową, wprowadzając specjalności cukiernik, kucharz, kelner.
W 1966 roku stanowisko dyrektora objął mgr inż. Tadeusz Cichy .
14 października 1972 r. szkole nadano imię Mikołaja Kopernika, a przemówienie inaugurujące wygłosił pierwszy burmistrz, przyjaciel szkoły Roman Marmon.
W 1973 r. otwarto Technikum Gastronomiczne o specjalności dietetyka, którą później poszerzono o specjalność technologia i organizacja żywienia.
W roku szkolnym 1976/77 zwiększono zakres kształcenia o klasy wielozawodowe, sprzedawców oraz klasę murarz-tynkarz.
27 marca 1978 r. szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Zawodowych, w jej składwchodziły: Technikum Gastronomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Studium Zawodowe dla Pracujących, w tym czasie w szkole naukę podjęło 721 uczniów.
W 1979 roku szkoła przyjmuje pełną nazwę Zespół Szkół Zawodowych imienia Mikołaja Kopernika.
W 1985 roku funkcję dyrektora obejmuje mgr Kazimierz Poręba, w tym czasie otwarto pracownię komputerową, zmodernizowano salę gimnastyczną i pracownię technologii gastronomicznej. Z inicjatywy dyrektora wzbogacono ceremoniał placówki o hymn pt.” Pod Jaworzyną”, autorstwa K. Poręby. Za kadencji dyrektora K. Poręby wprowadzono Święto Szkoły, obchodzone do dnia dzisiejszego.
W 1991 r. dyrektorem zostaje mgr Krystyna Wybraniec, znana z dużego zaangażowania w pracy na rzecz uczniów, starająca się kontynuować wszystkie tradycje przez lata pielęgnowane w placówce.
Od 1 września 1992 r. stanowisko dyrektora objęła mgr Janina Złotnicka.
Rok później dyrektor Janina Złotnicka podjęła starania o budowę nowego obiektu szkoły. Rozkwit placówki był tak duży, że ciasny budynek nie mieścił młodzieży. Starania dyrektor szkoły o przeniesienie warsztatów szkolnych odniosły sukces, nową siedzibą stały się budynki po POM-ie; uroczyste otwarcie nastąpiło w 1997 roku.
W 1995 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu Zespołu Szkół Zawodowych.
W roku szkolnym 1994/95 podczas kolejnej kompleksowej wizytacji szkoła otrzymała ocenę najwyższą. W szkole rozszerzono kierunki kształcenia: 1994 – Technikum Hotelarskie, 1995 – Liceum Ekonomiczne a wraz z nim Biuro Maklerskie, 1999 – Liceum Techniczne o specjalności ekonomiczno-administracyjnej, 2000 – Szkołę Policealną w zawodzie technik ekonomii ;w tym też czasie na mocy porozumienia z AGH w Krakowie, Politechniką Krakowską matura mogła być jednocześnie wstępem na w/w uczelnie.
3 września 2001roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 3 w Krynicy-Zdroju.

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Zawodowych im M. Mikołaja Kopernika
1. inż. Szczepan Męcnarowski ( 1973-75)
2.mgr Stanisław Ćwiertniewicz( 1975-77)
3. inż. Anna Musiałowska (1977-1987)
4. mgr Krystyna Wybraniec (1989-1989)
5. mgr Maria Hamernik ( 1989-1990)
6. mgr Krystyna Wybraniec ( 1990-1991)
7. mgr Emil Bodziony ( 1991-1992)
8. mgr Róża Stec ( 1992-1996)
9. mgr Krzysztof Kowalczyk (1996-1997)
10. mgr inż. Grzegorz Puchała


Kierownicy Warsztatów Szkolnych

1. inż. J. Tobiczyk
2. mgr inż. Tadeusz Cichy
3. Włodzimierz Tokarczyk
4. mgr inż. Mieczysław Kocjan
5. mgr inż. Jerzy Górka

Kierownicy Internatu

1. Stanisław Cichowski
2. mgr Maria Serwatko
3. Stanisław Kaczor
4. Monika Gawlik
5. mgr Maria Kołodziej

Skip to content
   18 471 54 43