Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Organizacja roku szkolnego

1).Organizacja roku szkolnego

1.

Inauguracja roku szkolnego

1 września 2020

2.

I semestr

od 1 września 2020 do 22 grudnia 2020

3.

II semestr

od 04 stycznia 2020 do 25 czerwca 2021

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020

5.

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2021

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021

7.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021

8.

Egzamin maturalny – sesja wiosenna.

4-20 maja 2021 – według terminarza
ogłoszonego przez Dyrektora CKE

9.

Pożegnanie klas maturalnych

30 kwietnia 2021 (piątek)

10.

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

1 -16 czerwca 2021 – według terminarza
ogłoszonego przez Dyrektora CKE

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021

12.

Ferie letnie

od 26 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021

13.

Egzaminy poprawkowe

23 – 24 sierpnia 2021

14.

Egzamin maturalny – sesja poprawkowa.

23 -24 sierpnia – według terminarza
ogłoszonego przez Dyrektora CKE

15.

Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

wg odrębnego harmonogramu

2). Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1.

14.10.2020r.

środa

2.

12. 11. 2020 r.

czwartek

3.

13. 11. 2020 r.

piątek

4.

04. 01. 2021 r.

poniedziałek

5.

05. 01. 2021 r.

wtorek

6.

12. 01. 2021 r.

wtorek

7.

04. 05. 2021 r.

matura – j. polski

8.

05. 05. 2021 r.

matura – matematyka

9.

06. 05. 2021 r.

matura – j. angielski

10.

04. 06. 2021 r.

piątek

3). Kalendarz roku szkolnego 2020/2021.

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

– rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

wg harmonogramu

2.

Rada Pedagogiczna
– przedstawienie planu pracy szkoły i planu nadzoru pedagogicznego

14 września 2020 r.

godz. 16.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I – II LO

i I – III Technikum

15 września 2020 r.

wg harmonogramu

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych

29 września 2020 r.

godz. 16.00

5.

Wypełnienie deklaracji maturalnych

do 30 września 2020 r.

6.

Święto Szkoły, ślubowanie klas pierwszych

13 października 2020 r.

7.

Rada Pedagogiczna

– analiza matur i egzaminów kwalifikacji w zawodzie.

20 października 2020 r.

godz. 16.00

9.

Dzień otwarty dla rdziców

16 listopada

godz. 16.00

10.

Spotkanie świąteczne

22 grudnia 2020 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

12.

Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

22 grudnia 2020 r.

13.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

11 – 25 stycznia 2021 r.

14.

Pisemny egzamin zawodowy

12 stycznia 2021 r.

15.

Rada Pedagogiczna

– klasyfikacja śródroczna klas I – III LO i I – IV Technikum

12 stycznia 2021 r.

godz. 10.00

16.

Rada Pedagogiczna

podsumowanie I okresu roku szkolnego 2020/2021

12 stycznia 2021 r.

godz. 12.00

17.

Zebranie wychowawców z rodzicami

– informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

12 stycznia 2021 r.

wg harmonogramu.

18.

Studniówka – w zależności od sytuacji.

styczeń 2021 r.

19.

Ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnych

5 lutego 2021 r.

20.

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2021 r.

21.

Dzień Otwarty dla szkół podstawowych.

marzec 2021 r.

22.

Dzień otwarty dla rodziców.

30 marca 2021 r.

23.

Rocznica śmierci Patrona Szkoły św. Jana Pawła II

31 marca 2021 r.

24.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

25.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

21 kwietnia 2021 r.

26.

Rada Pedagogiczna

– klasyfikacja końcowa klas III LO i IV Technikum

– szkolenie dotyczące procedur maturalnych

28 kwietnia 2021 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach III LO i IV Technikum.

30 kwietnia 2021 r.

28.

Rajd im. Jana Pawła II

maj

29.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część ustna

– część pisemna

7 – 20 maja 2021 r.

4 – 20 maja 2021 r.

30.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowo rocznych w klasach
I – II LO i I – III Technikum

15 czerwca 2021 r.

31.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I – II LO i III Technikum

– powiadomienie o przewidywanych ocenach końcowych

25 maja 2021 r.

32.

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach I – II LO i IV Technikum

23 – 24 czerwca 2021 r.

33.

Rada Pedagogiczna

– klasyfikacja końcowo roczna klas I – II LO i I – III Technikum

22 czerwca 2021 r.

34.

Pisemny egzamin z kwalifikacji w zawodzie .

22 czerwca 2021 r.

35.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

36.

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

– sprawozdanie z pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Sprawozdanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021

30 czerwca 2021 r.

godz. 10.00

37.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

38.

Rada Pedagogiczna

– Opracowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

17 sierpnia 2021 r.

39.

Egzaminy poprawkowe

25 – 27 sierpnia 2021 r.

40.

Rada Pedagogiczna

– zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego.

Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

30 sierpnia 2021 r.

godz. 10.00

 

 

4). Harmonogram czynności związanych z egzaminem maturalnym 2020/2021

1

Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego uczniom i rodzicom.

Do 30 września 2020

2

Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych (przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, środowisko komputerowe).

Do 30 września 2020

3

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach.

Do 8 lutego 2021

4

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

Do 4 marca 2021

5

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

Do 4 marca 2021

6

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego.

Do 4 kwietnia 2021

7

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych.

23 kwietnia 2021

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

30 kwietnia 2021

9

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

28 kwietnia 2021

10

Wpis do arkuszy ocen.

do 20 maja 2021

11

Egzamin maturalny – sesja wiosenna

4 – 20 maja 2021

12

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

1-16 czerwca 2021

14

Egzamin maturalny – sesja poprawkowa

23-24 sierpnia 2021

15

Rozdanie świadectw dojrzałości

5 lipca 2021 – wg ogłoszonego porządku

16

Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.

  1.  

września 2021

5). Praktyki zawodowe w rou szkolnym 2020/2021

L.P.

KLASA

TERMIN

1.

2TB

14.09-09.10.2020

2.

3TI

02.11-02.12.2020

3.

2EG, 2TH

18.01-12.02.2021

4.

3EG

01.03-26.03.2021

5.

2TI

12.04-13.05.2021

6).Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2020/2021

15.09.2020 r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – II LO i I – III Technikum

29.09.2020 r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

16.11.2020 r.

12.01.2021 r.

30.03.2021 r.

25.05.2021 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Zebranie z rodzicami

Zebranie rodziców klas maturalnych. Dzień otwarty dla rodziców

Zebranie z rodzicami

7).Terminy zebrań rad pedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Termin

Tematyka/cel

  1.  

 

28 sierpnia 2020 r.

Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

  1.  

 

14 września 2020 r.

Plan nadzoru pedagogicznego

  1.  

 

20 października 2020 r.

Analiza matur i egzaminów kalifikacji zawodowych.

  1.  

 

Październik

Diagnoza klas pierwszych

  1.  

 

12 stycznia 2021 r.

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

  1.  

 

Kwiecień

Szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

  1.  

 

28 kwietnia 2021 r.

Klasyfikacyjna – klasy maturalne. Szkolenie dot. procedur egzaminu maturalnego

  1.  

 

22 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

  1.  

 

30 czerwca 2021 r.

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

  1.  

 

17 sierpnia 2021 r.

Opracowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

  1.  

 

30 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego.

Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

8). Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych.

Nazwa badania

Zakres badania – klasy, w których będzie przeprowadzone badanie

Termin badania

Odpowiedzialny

Uwagi

Badanie wyników nauczania – Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących

j. polski – 3ab

j. polski – 4br

j. polski – 4gh

j. polski – 4ti

matematyka – 3ab

matematyka – 4br

matematyka – 4gh

matematyka – 4ti

j. angielski – 3ab

j. angielski – 4br

j. angielski – 4gh

j. angielski – 4ti

geografia – 3ab

historia – 3ab

biologia – 3ab

I i II półrocze

A. Bieniek

A. Bieniek

D. Franczak

D. Franczak

E. Świerad

M. Sowa

G. Puchała

E. Świerad

I. Porzycka

A. Przystaś, I. Porzycka

A. Pustułka

I. Grabiec

A. Potrzeszcz-Gorczyca

W. Godek

J. Domiter

 

Badanie wyników nauczania – Komisja Przedmiotów Zawodowych

1. Technologia robót zbrojarsko-betoniarskich – 3tb

2. 1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej – 2te

3. Organizacja i techniki reklamy – 4tor

4. Projektowanie kampanii reklamowej – 4tor

5. Urządzenia technik komputerowych – 2ti

6. Zasady żywienia – 2tg

7. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – 3tg

8. Podstawy hotelarstwa – 2thg

I półrocze

I półrocze

I półrocze

I półrocze

II półrocze

II półrocze

II półrocze

II półrocze

S. Janas-Kirc

E. Madzik-Kania

T. Wilk

I. Wójcik

I. Wesołowska

M. Sędzimir

M. Sędzimir

E. Madzik-Kania

 

Badanie przyrostu wiedzy – Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących

matematyka – 3eg

j. angielski- 4br

j. polski – 1ab

I półrocze

M. Sowa

A. Przystaś/I. Porzycka

H. Bukowiec

 

Badanie przyrostu wiedzy – Komisja Przedmiotów Zawodowych

1. Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlnych – 4tb

2. Działalność przedsiębiorstwa – klasa 2te

3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – 2tg

4. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej – 4tg

5. Praktyka zawodowa -4th

6. Witryny i aplikacje internetowe – 4ti

I półrocze

I i II półrocze

I i II półrocze

I półrocze

I półrocze

I półrocze

A. Sach

I. Wójcik

G. Podobiński

M. Sędzimir

D. Pacut

I. Wesołowska

 

Diagnoza

Klasa 1AB

I półrocze

H. Bukowiec

 

Diagnoza na wejściu

Klasy pierwsze

Początek roku szkolnego

Nauczyciele matematyki i języka angielskiego

 

Diagnoza

Klasy II i III

Koniec roku szkolnego

Nauczyciele matematyki

 

Lekcja koleżeńska

Spotkanie opłatkowe

Sekcja gastronomiczna, sekcja hotelarska

I półrocze

G. Podobiński, D. Pacut

 
Skip to content
   18 471 54 43