Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Koncepcja pracy szkoły

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

/Albert Einstein/

Szkoła tworzy optymalne warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju wszystkich uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań; jest to szkoła przyjazna uczniowi i jego rodzinie, zapewniająca godne warunki pracy i rozwoju wszystkim pracownikom.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami oświatowymi.

Szkoła wyposaża uczniów w umiejętności i wiadomości, które pozwolą im jako absolwentom na kontynuowanie nauki w celu zdobycia zawodu na wyższych uczelniach oraz zdobycie kwalifikacji
w zawodach, na które zapotrzebowanie zgłaszają obecne i przyszłe rynki pracy.

Założenia koncepcji szkoły

 • W szkole panuje demokratyczny styl zarządzania oparty na delegowaniu uprawnień
 • Szkoła promuje działania nauczycieli i uczniów, integruje społecznośc szkolną w realizacji zadań obywatelskich w lokalnym środowisku.
 • Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosfere do nauki uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 • W szkole upowszechnia się czytelnictwo i rozwija kompetencje czytelnicze.
 • Szkoła kształtuje postawy prozdrowotne uczniów.
 • Szkoła wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
 • Szkoła przygotowuje i zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
  i lokalnego.
 • Szkola przygotowuje uczniów do zycia poprzez kształtowanie i utwalanie odpowiednich wzorów zachowań,
 • Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności.
 • Szkoła wspiera uczniów we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju tak, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraju, świata oraz aby potrafili wykorzystywać własny potencja
  łi dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.
 • W szkole panuje klimat zaufania, współpracy, współodpowiedzialności i życzliwości. Prawość i mądrość są rzeczywistością, której pragnie się dla siebie i innych. Dialog i negocjaje są metodami na roziąwąywanie spraw trudnych i konfliktowych.
 • Wszyszcy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice i uczniowie przyczyniają się do realizacji celów oraz zadań szkoły.
 • Szkoła dokłada wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.
 • Szkoły wychowuje absolwentów twórczych, dbających o siebie i innych ludzi, którzy poprzez własny rozwój będą tworzyć spoleczeństwo przyszłości.
 • Szkoła nowoczesna, dobrze wyposażona, z dobrą bazą lokalową.
 • Szkoła, w której zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele – wiarygodni, zaangażowani w proces nauczania i wychowania. Otwarci na nowe wyzwania, wrażliwi na potrzeby jednostek, zawsze gotowi do udzielania im wsparcia.
 • Szkoła, w której w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia, twórczo rozwiązywać różne problemy,

Proces kształcenia

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłem obywateli”

Jan Paweł II

Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której:

 • Zapewniamy wszystkim uczniom możliwośc wszechstronnego rozwoju osobistego
 • Wyposażamy swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej,
 • Stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi
 • Kształtujemy pozytywny stosunek do uczenia się
 • Uczymy metodami aktywizującymi
 • Stosujemy motywujący system oceniania
 • Wspieramy wszechstronny rozwoj i zdolności uczniów
 • Dbamy o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie
 • Przyzwyczajamy uczniów do samodzielności w działaniu, brania odpowiedzialności za własny rozwój i postępy w uczeniu się,
 • Oferujemy naszym uczniom możliwość zrealizowania planów życiowych, aspiracji oraz rozwijania zainteresowań,
 • Pomagamy uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia się i rozwoju,
 • Kreujemy dobrą atmosferę

Proces opieki i wychowania

„W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”

Jan Paweł II

Szkoła nowoczesna, ale oparta na tradycjach, ideach i wartościach Patrona szkoły Ojca Świętego Jana Pawla II.

 • We wszytkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka
 • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patrotyzmu, solidrności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej
 • Tworzymy atmpsferę przyjazną uczniowi, sprzyjająca zdobywaniu wiedzy i umiejetności
 • Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych
 • Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju
 • Jasno i wyraźnie definiujemy prawa i obowiązki ucznia
 • Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej
 • Kreujemy postawy twórcze i proaktywne, niezbędne do życia w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom
 • Zapewniamy swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa
 • Pomagamy pokonywać napotykane trudności
 • Propagujemy ideę wolontariatu
 • Promujemy zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, świadomość ekologiczną
 • Aktywnie współpracujemy z rodzicami
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Dbamy o wizerunek szkoły i promujemy ją w środowisku lokalnym

Organizacja i kierowanie szkołą

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole,
aby tworzyć w niej klimat przyjemnego i otwartego dialogu”

Jan Paweł II

 • Kadra szkoły to zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji
 • Dążymy do wykształcenia międzykulturowych kompetencji u nauczycieli, aby umieli pełnić role mediatora, doradcy, partnera i menadżera zasobów ludzkich
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań
 • Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych
 • Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN
 • Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru
 • Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami
 • Dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie
 • Ustalamy wzajemnie akceptowane reguły postępowania i procedury działania wszystkich organów szkoły
 • Podejmujemy różnorodne działania integrujące społeczność szkolną
 • Tworzymy tradycje, obrzędy i obyczaje szkolne
 • Kształtujemy dobry wizerunek szkoły w środowisku

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
   18 471 54 43