Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Uczniowie

Regulamin Szkolnego Konkursu o Św. Janie Pawle II w 100. rocznicę urodzin.

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy–Zdroju.
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy–Zdroju.
3. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:
I. Konkurs plastyczno–graficzny na logo z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II
II. Konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II
III. Konkurs literacki pt.: Jan Paweł II dla młodych
IV. Konkurs multimedialny pt.: Światowe Dni Młodzieży – dar Jana Pawła II dla ludzi młodych

II. Cele konkursu

1. Popularyzowanie wśród uczniów postaci Patrona szkoły Św. Jana Pawła II.
2. Pielęgnowanie wiedzy o Patronie Szkoły.
3. Przybliżenie nauczania do młodzieży Św. Jana Pawła II.
4. Uczczenie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
5. Wdrażanie zasad nauczania Ojca Świętego w codzienne życie.

III. Adresaci Konkursu

Adresatami Konkursu we wszystkich czterech kategoriach są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy–Zdroju.

IV. Nagrody

1. Nagrody przyjmą formę voucher’ów lub bonów podarunkowych, do zrealizowania w jednym z wybranych sklepów (po uzgodnieniu z finalistą Konkursu).
2. Nagrody zostaną rozdane w dniu zakończenia roku szkolnego podczas uroczystej akademii.
3. W każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.

V. Realizacja Konkursu

1. Konkurs plastyczno–graficzny na logo z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika projektu loga z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Może on być przygotowany w formie plastycznej lub jako grafika komputerowa.

a) Praca plastyczna:
 praca wykonana w formacie A4
 technika wykonania dowolna
 zgłoszenie w formie zdjęcia przesłanego drogą e-mailową

b) Praca graficzna:
 praca wykonana w dowolnym programie graficznym dostępnym
przez Uczestnika
 zgłoszenie w formie pliku PDF lub screen’u ekranu przesłanego drogą e-mailową

Kryteria oceniania prac:
a) praca tematycznie powinna nawiązywać do postaci św. Jana Pawła II
b) oceniana będzie wymowa pracy w odniesieniu do biografii św. Jana Pawła II
c) praca musi zawierać odniesienie do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
d) praca winna być wykonana estetycznie z zachowaniem zasad ogólnych tworzenia loga
e) oceniana będzie kreatywność i nowatorskość wykonania pracy

Zasady przyjęcia prac konkursowych:
a) praca winna być wykonana osobiście i bez pomocy innych osób oraz przesłana do dnia 31 maja 2020 roku do godz. 12:00
b) prace należy przesyłać drogą elektroniczną na wskazane adresy:
 mniwa@krynica.szkola.pl
 psliwa@krynica.szkola.pl
c) praca musi być opatrzona podpisem zawierającym:
 imię i nazwisko Uczestnika
 klasę Uczestnika
d) wiadomość z dołączonym załącznikiem winna zawierać oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1) lub samego ucznia, jeżeli ukończył wiek pełnoletniości (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2), dotyczące zgody na upublicznienie pracy oraz danych ucznia w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły oraz profilu facebook’owym prowadzonym przez Samorząd Uczniowski ZSP w Krynicy-Zdroju lub w innym wskazanym miejscu przez Organizatorów Konkursu

2. Konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II

a) Składa się z trzech etapów:
1) klasowy,
2) międzyklasowy,
3) szkolny – finał
b) Zakres wiedzy na poszczególne etapy:
I. etap klasowy–
 publikacja: „Karol Wojtyła – dzieciństwo, młodość, kapłaństwo, naukowiec, biskup”

II. etap międzyklasowy –
 publikacja: „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”
 List apostolski do młodzieży z całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodych, 1985
 znajomość treści z I etapu

III. etap szkolny – finał –
 przemówienia Papieża Jana Pawła II w czasie Światowych Dni Młodzieży
 znajomość treści z I i II etapu.

c) Materiały na konkurs będzie przekazywać Komisja Konkursowa drogą elektroniczną,
tj. poprzez dziennik elektroniczny oraz platformę Classroom.
d) Etap klasowy i międzyklasowy przeprowadzony będzie w sposób zdalny poprzez wypełnienie przez uczniów testu w formularzu Google (link zostanie wysłany drogą elektroniczną – jw.), natomiast etap szkolny – finał będzie przeprowadzony na żywo poprzez platformę Webex.
e) W etapie klasowym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
f) Do etapu międzyklasowegoprzechodzą po 3 osoby z każdej klasy z największą liczbą punktów (48 osób).
g) Do etapu szkolnego – finału, przechodzi 16 osób z największą liczbą punktów.
h) Harmonogram Konkursu:
18 maja 2020 – przekazanie wszystkim uczniom materiałów do etapu klasowego
26 maja 2020 – etap klasowy, uczniowie o godz. 10:00 otrzymają drogą elektroniczną test do uzupełnienia; na odpowiedzi Komisja Konkursowa oczekuje do godz. 11:00
26 maja 2020, godz. 21:37 – ogłoszenie wyników etapu klasowego i przekazanie materiałówdo etapu międzyklasowego
2 czerwca 2020 – etap międzyklasowy, uczniowie o godz. 10:00 otrzymają drogą elektroniczną test do uzupełnienia; na odpowiedzi Komisja Konkursowa oczekuje do godz. 11:00
2 czerwca 2020, godz. 21:37 – ogłoszenie wyników etapu klasowego i przekazanie materiałówdo etapu szkolnego
16 czerwca2020 – etap szkolny – finał, o godz. 10:00, poprzez platformę Webex
Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu zostaną podane bezpośrednio przed każdym etapem.

3. Konkurs literacki pt.: Jan Paweł II dla młodych

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika dowolnej formy literackiej nawiązującej
do przedmiotowego tematu. Może więc być to np. list, esej, rozprawka, opowiadanie, wiersz
lub inna forma poetycka itp.

Kryteria oceniania prac:
a) praca tematycznie powinna nawiązywać do postaci św. Jana Pawła II
b) oceniana będzie wymowa pracy w odniesieniu do biografii św. Jana Pawła II
c) praca musi zawierać odniesienie do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
d) praca powinna nawiązywać do wszelkich relacji Jana Pawła II z młodzieżą,
m.in. do nauczania kierowanego do młodych ludzi w czasie trwania Pontyfikatu
e) oceniana będzie poprawność językowa oraz stosowanie zasad ortograficznych
i interpunkcyjnych
f) oceniana będzie jedność tematyczna pracy oraz jej strona merytoryczna
g) walorem pracy będzie jej kreatywność i nowatorskość ujęcia przedmiotowego tematu
h) praca winna być zapisana w programie Word, przy zachowaniu maksymalnej długości pracy wynoszącej 5 stron formatu A4, zapisanej czcionką Times New Roman – 12, interlinia 1,15

Zasady przyjęcia prac konkursowych:
a) praca winna być wykonana osobiście i bez pomocy innych osób oraz przesłana
do dnia 31 maja 2020 roku do godz. 12:00
b) prace należy przesyłać drogą elektroniczną na wskazane adresy:
 mniwa@krynica.szkola.pl
 psliwa@krynica.szkola.pl
c) praca musi być opatrzona podpisem zawierającym:
 imię i nazwisko Uczestnika
 klasę Uczestnika
d) wiadomość z dołączonym załącznikiem winna zawierać oświadczenie rodzica
lub prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1) lub samego ucznia, jeżeli ukończył wiek pełnoletniości (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2), dotyczące zgody na upublicznienie pracy oraz danych ucznia w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły oraz profilu facebook’owym prowadzonym przez Samorząd Uczniowski ZSP w Krynicy-Zdroju lub w innym wskazanym miejscu przez Organizatorów Konkursu

4. Konkurs multimedialny pt.: Światowe Dni Młodzieży – dar Jana Pawła II dla ludzi młodych

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika prezentacji multimedialnej w programie Power Point nawiązującej do przedmiotowego tematu.
Kryteria oceniania prac:
a) praca tematycznie powinna nawiązywać do postaci św. Jana Pawła II
b) oceniana będzie wymowa pracy w odniesieniu do biografii św. Jana Pawła II
c) praca musi zawierać odniesienie do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
d) praca powinna nawiązywać do wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży organizowanymi cyklicznie w czasie trwania Pontyfikatu Jana Pawła II
oraz papieskiego nauczania kierowanego do ludzi młodych
e) praca winna być wykonana estetycznie z zachowaniem zasad ogólnych tworzenia prezentacji multimedialnych
f) oceniana będzie jedność tematyczna pracy oraz jej strona merytoryczna
g) walorem pracy będzie jej kreatywność i nowatorskość ujęcia przedmiotowego tematu
h) praca winna być przygotowana w programie Power Point, przy zachowaniu maksymalnej ilości slajdów wynoszącej 30

Zasady przyjęcia prac konkursowych:
a) praca winna być wykonana osobiście i bez pomocy innych osób oraz przesłana
do dnia 31 maja 2020 roku do godz. 12:00
b) prace należy przesyłać drogą elektroniczną na wskazane adresy:
 mniwa@krynica.szkola.pl
 psliwa@krynica.szkola.pl
c) praca musi być opatrzona podpisem zawierającym:
 imię i nazwisko Uczestnika
 klasę Uczestnika
d) wiadomość z dołączonym załącznikiem winna zawierać oświadczenie rodzica
lub prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego(treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1) lub samego ucznia, jeżeli ukończył wiek pełnoletniości(treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2), dotyczące zgody na upublicznienie pracy oraz danych ucznia w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły oraz profilu facebook’owym prowadzonym przez Samorząd Uczniowski ZSP w Krynicy-Zdroju lub w innym wskazanym miejscu przez Organizatorów Konkursu

5. Postanowienia końcowe

1) Złamanie postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z dyskwalifikacją Uczestnika w Konkursie.
2) Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych wynikłych
w czasie trwania Konkursu należy do Komisji Konkursowej powołanej
przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, której decyzje są niepodważalne i ostateczne.
3) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają katecheci: ks. Paweł Śliwa
i ks. Marcin Niwa, z którymi kontaktować można się drogą elektroniczną poprzez adresy e-mailowe wskazane w niniejszym Regulaminie.
4) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla przeprowadzenia Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz.922 z późn. zm.).
5) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły: www.krynica.szkola.pl

Załączniki do pobrania

Skip to content
   18 471 54 43